ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 02 ก.พ. 64
วันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 02 ก.พ. 64
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นั 02 ก.พ. 64
วันที่ 16-21 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 02 ก.พ. 64
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น รับใบ ปพ.6 ตรวจทานคะแนน ประกาศผลการเรียนนักเรียน 02 ก.พ. 64
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนนใน ปพ.5/ส่ง ปพ.5 ต่อห้วหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่ม 02 ก.พ. 64
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 งานวัดผลตรวจความถูกต้องใน SGS งานวัดผลพิมพ์ข้อมูลผลการเรียน ปพ.6 ครูตรวจทา 02 ก.พ. 64
วันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 กรอกผลการเรียนหลังกลางภาค ปลายภาค เรียนท 02 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา ด้วยกระบวนการ บริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) 29 พ.ค. 64
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่เป็น ระบบ ตามรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI MODEL) ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2563 12 พ.ค. 64
โรงเรียนทุ่งสงวิทยาประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ 19 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ปีการศึกษ 08 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรม

ข่าวการศึกษาสำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียน
google classroom
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด