กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจิรนันท์ แซมมงคล
ครู คศ.3

นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์
ครู คศ.3

สุกัญญา ทองเพิ่ม
ครู คศ.1

นางณัฐวดี แสงป้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3