ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจิรนันท์ แซมมงคล
ครู คศ.3

นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางณัฐวดี แสงป้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางวารุณี จินดาวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6