กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุทธินี ทวนดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0911766055
อีเมล์ : suttinee_toundam@hotmail.com

นายสันต์ จันทนะทรัพย์
ครู คศ.2

นางฤดี ทองเนื้อห้า
ครู คศ.2

นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์
ครู คศ.1