ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุทธินี ทวนดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายสันต์ จันทนะทรัพย์
ครู คศ.2

นางฤดี ทองเนื้อห้า
ครู คศ.2