กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสันต์ จันทนะทรัพย์
ครู คศ.2

นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางฤดี ทองเนื้อห้า
ครู คศ.2

นางสาวสุทธินี ทวนดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4