ฝ่ายสนับสนุนการสอน/ลูกจ้าง

นางสาวนิภาพร ภักดีชน
ธุรการเขตพื้นที่

นางสุภาพร ไชยรัตน์
ธุรการโรงเรียน

นางวิลาศ ทองนวล
นักการภารโรง

นางเพ็ญศรี รัตนสุภา
นักการภารโรง

นายวีระชัย คารมดี
พนักงานขับรถ

นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ
นักการภารโรง

นายสมนึก ราษฎร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย