ฝ่ายสนับสนุนการสอน/ลูกจ้าง

นางสาวนิภาพร ภักดีชน
ธุรการเขตพื้นที่

นางสุภาพร ไชยรัตน์
ธุรการโรงเรียน

นางวิลาศ ทองนวล
นักการภารโรง

นางเพ็ญศรี รัตนสุภา
นักการภารโรง

นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ
นักการภารโรง

นายปรีชา อนุวัฒน์
พนักงานขับรถ

นายนัย รัตนมณี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย