ฝ่ายสนับสนุนการสอน/ลูกจ้าง

นางสาวนิภาพร ภักดีชน
ธุรการเขตพื้นที่

นางสุภาพร ไชยรัตน์
ธุรการโรงเรียน

นางวิลาศ ทองนวล
นักการภารโรง

นางเพ็ญศรี รัตนสุภา
นักการภารโรง

นายปรีชา อนุวัฒน์
พนักงานขับรถ

นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ
นักการภารโรง

นายนัย รัตนมณี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายวัฒนา วัฒนศิริ
ครูอัตราจ้าง

นายวิษณุ ผ่องฉาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0630364645
อีเมล์ : lek18009@gmail.com

นางจีราวรรณ บุญคุ้ม
ครูอัตราจ้าง