ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและงานห้องสมุด

นางสาวกาญจนา คงชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและงานห้องสมุด

นางรัจนา ประจักษ์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2