กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและงานห้องสมุด

นางรัจนา ประจักษ์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2