ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุษบา สุทธิมาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางณิชกมล รัตนพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายเศณวี อ่ำครอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฐพันธ์ ชงากรณ์
ครู คศ.1