กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพันธ์ ชงากรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางณิชกมล รัตนพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0887535646
อีเมล์ : daitalnarak@gmail.com

นายเศณวี อ่ำครอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 063-8533530
อีเมล์ : oct.nakornsri@gmail.com

นางบุษบา สุทธิมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0937725378
อีเมล์ : May.ty@hotmail.com

นายพลวัฒน์ แก้วประสม
ครูอัตราจ้าง