กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปรียา บุญให้ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายณัฐกร จิ้วฮวด
ครู คศ.2