กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปรียา บุญให้ผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐกร จิ้วฮวด
ครู คศ.2