ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐิรกานต์ สุขยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกรภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรัติยา ทองสีนุช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางอัฉราภรณ์ คงแป้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุภาพร มณีโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6