กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลมัย รัตนมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0862720636
อีเมล์ : Lamai.Rattanamanee@hotmail.co.th

นายกุลธนิต ด้วงกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0865943674
อีเมล์ : gultanitgultanit@gmail.com

นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางณิรดา จงจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0808744597
อีเมล์ : pom062517@gmail.com

นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0862715429
อีเมล์ : sujate@hotmail.co.th

นางวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0867427752
อีเมล์ : poona.26@hotmail.com

นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0840646468
อีเมล์ : kitchasuk@hotmail.com

นางจิตติมา จู้ทิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0935937911
อีเมล์ : orchidman046@gmail.com

นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0892919716
อีเมล์ : paweenut4822@hotmail.com