ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลมัย รัตนมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกุลธนิต ด้วงกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางณิรดา จงจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุเจตน์ บุญปล้อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางจิตติมา จู้ทิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5