กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุวดี เงินถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : suwadee666@hotmail.co.th

นางกฤติกา จำนง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0892903545
อีเมล์ : Krumai330@gmail.com

นางกัลยา พรมทิพย์
ครู คศ.3

นางนัชพร กำเนิดรักษา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : t.nutchaporn@gmail.com

นางไพรวรรณ เพชรสงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051
อีเมล์ : kak_kak4@hotmail.com

นางอมรรัตน์ แขดวง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 075-757051

นางสาวปลารี เครือจันทร์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 075-757051