ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุวดี เงินถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางกฤติกา จำนง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกัลยา พรมทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางนัชพร กำเนิดรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางไพรวรรณ เพชรสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอมรรัตน์ แขดวง
ครู คศ.3