กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุวิไล กันตังกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินดา ไตรภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0869642092
อีเมล์ : Jinda30102504@gmail.com

นางเพ็ญศรี หนูหนอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางกาญจนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0819781707
อีเมล์ : mont40572@gmail.com

นางจิตรัตน์ ทิพย์สุขุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 080-533-0801
อีเมล์ : Jinthaeat@hotmail.com

นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0902175777
อีเมล์ : leelavadee2532@gmail.com

นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี
ครูผู้ช่วย