กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0902175777
อีเมล์ : leelavadee2532@gmail.com

นางเพ็ญศรี หนูหนอง
ครู คศ.3

นางกาญจนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0819781707
อีเมล์ : mont40572@gmail.com

นางจิตรัตน์ ทิพย์สุขุม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 080-533-0801
อีเมล์ : Jinthaeat@hotmail.com

นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0 7575 7051

นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ
ครู คศ.3