ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวิไล กันตังกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินดา ไตรภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางเพ็ญศรี หนูหนอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางกาญจนา เลิศล้ำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางจิตรัตน์ ทิพย์สุขุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี
ครูผู้ช่วย