คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิฑูรย์ ชุมขำ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางอมรรัตน์ แขดวง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานวิชาการ

นายสุชาติ โรวัฒน์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวารุณี จินดาวงศ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน