กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุกัญญา ทองเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0827872223
อีเมล์ : sukanyatongperm@gmail.com
ที่อยู่ :
85/9 หมู่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
2552 บธ.บ. การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ครู
พ.ค. 2556 - พ.ค. 2559 โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ครู
มิ.ย. 2553 - เม.ย. 2556 โรงเรียนรัตนศึกษา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 SAR หน้าเดียว
2 Best Practice การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3