จดหมายข่าว
กิจกรรมแนะแนวสัญจร
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 และ ม.3
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
ลูกเสือวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565
การนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ดำเนินตามนโยบาย "สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้"