ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริการงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 2/2563
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (อ่าน 287) 02 ก.พ. 64
วันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (อ่าน 259) 02 ก.พ. 64
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 นั (อ่าน 276) 02 ก.พ. 64
วันที่ 16-21 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (อ่าน 261) 02 ก.พ. 64
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น รับใบ ปพ.6 ตรวจทานคะแนน ประกาศผลการเรียนนักเรียน (อ่าน 277) 02 ก.พ. 64
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาตรวจทานคะแนนใน ปพ.5/ส่ง ปพ.5 ต่อห้วหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่ม (อ่าน 249) 02 ก.พ. 64
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 งานวัดผลตรวจความถูกต้องใน SGS งานวัดผลพิมพ์ข้อมูลผลการเรียน ปพ.6 ครูตรวจทา (อ่าน 317) 02 ก.พ. 64
วันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชา ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 กรอกผลการเรียนหลังกลางภาค ปลายภาค เรียนท (อ่าน 269) 02 ก.พ. 64
วันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ. 2564 ทดสอบปลายเรียน นักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียน ที่ 2/63 ครูประจำวิ (อ่าน 154) 02 ก.พ. 64
วันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2564 สอบวัดผลปลายภาค นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 607) 02 ก.พ. 64
วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2564 สอบ O-NET ม. 6 ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (อ่าน 142) 02 ก.พ. 64
วันที่22-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ติว O-NET นักเรียน ม.6 โดยวิทยากรภายนอก ครูจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน และค (อ่าน 111) 02 ก.พ. 64
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (อ่าน 116) 02 ก.พ. 64
วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2564 สอบ O-NET ม.3 (อ่าน 139) 02 ก.พ. 64
วันที่ 11 มีนาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80 % (อ่าน 125) 02 ก.พ. 64
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำรวจตารางสอบ สอบวัดผลปลายภาค 2/2563 (อ่าน 140) 02 ก.พ. 64
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาทุกระดับชั้นส่งรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีเวลาเรียนน้อยกว่ (อ่าน 125) 02 ก.พ. 64
วันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 แล (อ่าน 165) 02 ก.พ. 64
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 สอบเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 (อ่าน 203) 02 ก.พ. 64
วันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ. 2564 นิเทศภายในแบบคู่สัญญา ครั้งที่ 3 (อ่าน 130) 02 ก.พ. 64
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุป ปพ.5 ต่องานวัดผล/กลุ่มงานวิชาการ (อ่าน 123) 02 ก.พ. 64
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สรุปการส่งแผนจัดการเรียนรู้ต่อวิชาการ (อ่าน 113) 02 ก.พ. 64
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3และม.6 เพื่อความเข้าใจในการจบการศึกษาแ (อ่าน 150) 02 ก.พ. 64
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครูส่งแผนจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ต่อหัวหน้าสาระฯ (อ่าน 117) 02 ก.พ. 64
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2 ต่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (อ่าน 113) 02 ก.พ. 64
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียนกลางภาค (อ่าน 153) 02 ก.พ. 64
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สอบวัดความรู้นักเรียน ป.6 (อ่าน 169) 02 ก.พ. 64
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นิเทศภายในแบบคู่สัญญา ครั้งที่ 2 (อ่าน 115) 02 ก.พ. 64
วันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครูประจำวิชากรอกผลการเรียนก่อนกลางภาค กลางภาคึ ในโปรแกรม SGS (อ่าน 130) 02 ก.พ. 64
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 วันสถาปนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา (อ่าน 122) 02 ก.พ. 64
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นักเรียนสอบแก้ตัวกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ครูประจำวิชาจัดทำคะแนนลงใน (อ่าน 94) 02 ก.พ. 64
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ครูประจำวิชากรอกผลการเรียนก่อนกลางภาค (อ่าน 114) 02 ก.พ. 64