ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาแนวปฏิบัติเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิช 2019
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การสอบวัดความรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งที่ ๑ ปีกา
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่สอบผ่านเกณฑ์ของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ในการสอบสมรรถนะวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผล แสดงถึงคุณภาพของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาในการพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตรฐานต่อไป
1. คุณครูสุกัญญา ทองเพิ่ม
2. คุณครูณัฐวดี แสงป้อม
3. คุณครูศุภณัฎฐ์ สิริกาญจน์
4. คุณครูสุภาพร มณีโชติ
5. คุณครูพิศิษฐ์ ดำเกลี้ยง
6. คุณครูอทิตยา เจ้ยทอง
7. คุณครูนัชพร กำเนิดรักษา
8. คุณครูกฤติกา จำนง
9. คุณครูเศณวี อ่ำครอง
10. คุณครูณัฐพันธ์ ชงากรณ์
       ส่วนคุณครูที่ไม่ผ่าน มีการสอบใหม่อีก ขอบคุณครับสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


 

รวมบทเรียนออนไลน์ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
บทเรียนออนไลน์ Google Classroom

1.ครูปวีนุช แป้นแก้ว
https://sites.google.com/site/paweenut13/home

2.ครูสุชาติ โรวัฒน์
 https://sites.google.com/site/suchart232520/

3.ครูรัติยา ทองสีนุช
 https://sites.google.com/site/rattiyatsw2514/home

4.ครูกัญญารัตน์ ทองคำ
https://sites.google.com/site/supankanlayawadee23/

5.ครูกมลเนตร เดชสถิตย์
https://sites.google.com/site/kamonnet1909/home

6.ครูวารุณี จินดาวงศ์
https://sites.google.com/site/waruneechin9449/


7.ครูจินดา  ไตรภูมิ
https://sites.google.com/site/jinda30102504/home

8.ครูฐิรกานต์ สุขยา
https://sites.google.com/site/thirakarn1966/

9.ครูศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์
https://sites.google.com/site/supphanat2020/home

10.ครูสุวิไล กันตังกุล
https://sites.google.com/site/noysuwilai/home


11.ครูสุภาภร มณีโชติ
https://sites.google.com/site/supapornduen22/home

12.ครูจิรนันท์ แซมมงคล
 https://sites.google.com/site/chiranan2020/

13.ครูกุลนันต์ ขุนทองจันทร์
 https://sites.google.com/site/kulanan2563/home

14.ครูจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม
https://sites.google.com/site/jintharat2509/home

15.ครูฤดี ทองเนื้อห้า
https://sites.google.com/site/rudee20202506/home

16.ครูจิตติมา จู้ทิ่น
https://sites.google.com/site/krujittimaple/hna-raek

17.ครูสุกัญญา ทองเพิ่ม
https://sites.google.com/view/englishwithkrunong/home

18.ครูเพ็ญศรี หนูหนอง
https://sites.google.com/site/pensrinunong1/

19.ครูพินิจ เทพมณี
https://sites.google.com/site/pinitthepmanee/

20.ครูกาญจนา เลิศล้ำ
https://sites.google.com/view/thaiclasses

21.ครูณัฐวดี  แสงป้อม
https://sites.google.com/site/natthawadee9502/

22.ครูกรภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง
https://sites.google.com/site/kornphassorn0312/

23.ครูอัจฉราภรณ์ คงแป้น

https://sites.google.com/site/atcharaphorn150/home

24.ครูมยุรฉัฑฐ์  เกื้อนุ้ย
https://sites.google.com/site/mayurachatkueanui/

25.ครูอาทิตยา  เจ้ยทอง 
https://sites.google.com/site/kruningdd/

26.ครูปรียา บุญให้ผล
https://sites.google.com/site/preeyateacher/

27.ครูวิษณุพงษ์ ผ่องฉาย
https://sites.google.com/site/vidsanupong2020/

28.ครูสุเจตน์ บุญปล้อง
https://sites.google.com/site/sujate423592/

29.ครูไพรวรรณ เพชรสงค์
https://sites.google.com/site/praiwankak/

30.ครูนัชพร กำเนิดรักษา
https://sites.google.com/site/krunatchaporn2020/

31.ครูณิรดา จงจิตร
https://sites.google.com/site/kroonirada/

32.ครูลมัย รัตนมณี
https://sites.google.com/site/lamai825861/

33.ครูพรทิพย์ เชยบัวแก้ว
https://sites.google.com/site/krupornthip63/

34.ครูอมรรัตน์ แขดวง
https://sites.google.com/site/amornratkaeduang/

35.ครูบุษบา สุทธิมาศ
https://sites.google.com/site/gumay2529/

36.ครูเศณวี อ่ำคล่อง
https://sites.google.com/site/senaweeamkrong/

37.ครูพิศิษย์ ดำเกลี้ยง
https://sites.google.com/site/pisit5301/

38.ครูณัฐพันธ์ ชงากรณ์
https://sites.google.com/site/nattapan2657/

39.ครูสุทธินี ทวนดำ
https://sites.google.com/site/suttinee17253011/

40.ครูกิจศักดิ์ ชูศรี
https://sites.google.com/site/krukitchasuk2020/

41.ครูกาญจนา คงชนะ
https://sites.google.com/site/pungkungkanjana/

42.ครูณิชกมล รัตนพันธ์
https://sites.google.com/site/daital2528/

43.ครูกัลยา พรมทิพย์
https://sites.google.com/site/kanlaya04072514/

44.ครูกุลธนิต ด้วงกูล
https://sites.google.com/site/gultanit2505/

45.ครูวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ
https://sites.google.com/site/kroopoona513/

46.ครูสุวดี เงินถาวร
https://sites.google.com/site/suwadeengoenthaworn/

47.ครูกฤติกา จำนงค์
https://sites.google.com/site/suwadeengoenthaworn/

48.ครูรัจนา ประจักษ์วงศ์
https://sites.google.com/view/ratjana2508/หนาแรก

49.ครูวิษณุพงษ์ ผ่องฉาย
https://sites.google.com/site/lekvidsanupong2020/home

50 ครูอดิศร อินทรสุวรรรณ
https://sites.google.com/view/kru-adisorm-intarasuwan/home


ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเรื่องระเบียบโรงเรียนทุ่งสงวิทยาว่าด้วยเรื่องการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา2