จดหมายข่าว
การนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทุ่งวิทยา โดย นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ดำเนินการนิเทศภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้นำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา เพื่อให้เกิดการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของผู้บริหารและครู บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแล สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกัน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2565,18:41   อ่าน 80 ครั้ง