จดหมายข่าว
รงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ดำเนินตามนโยบาย "สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้"
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ดำเนินตามนโยบาย "สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้" โดยทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม เพื่อปลูกฝังวินัยให้กับผู้เรียน และดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ่มค่าบนพื้นฐานของความพอเพียง และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2565,18:40   อ่าน 94 ครั้ง