ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุทธิตา ศรีบุญนาค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางณภัทร เมืองไทย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวิฑูรย์ ชุมขำ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายสุชาติ โรวัฒน์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3