คณะผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-606-5843
อีเมล์ : N_rattanaarun@hotmail.com

นางสุทธิตา ศรีบุญนาค
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0824979516
อีเมล์ : suthita.s@obec.moe.go.th

นางณภัทร เมืองไทย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0819936936

นายวิฑูรย์ ชุมขำ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 093-6286886
อีเมล์ : vitul.2503@gmail.com

นายสุชาติ โรวัฒน์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มงานอาคารสถานที่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 086-2769558
อีเมล์ : suchartrowat2561@gmail.com