ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานการใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 71
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 60
กำหนดการสอนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา(*.doc) 120
แบบฟอร์มการบันทึก(PLC)*.doc 52
รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โรงเรียนทุ่งสงวิทยา(*.doc) 91
การศึกษาเด็กเฉพาะราย(Case study)(*.doc) 63
แบบบันทึกการศึกษาเด็กเฉพาะราย(Case study) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.66 KB 46
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.1 KB 79
แบบบันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 30
เอกสารประกอบการย้าย
ข้อมูลอัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 24
ตำแหน่งว่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.21 KB 23
ปฏิทินการย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 14
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 21
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.22 KB 19
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.52 KB 14
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.62 KB 15
งานแผนงาน
แผนกลยุทธโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.34 KB 29
มาตราฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 46
ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 40
กิจการนักเรียน
ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 0
แบบให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 0
แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 0
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 0
แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 0
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 0
แบบสรุปความคิดเห็นการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 0
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนควรได้รับการช่วยเหลือจากการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 1
แบบส่งต่อภายใน รร.มายังกิจการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 0
แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 0
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนSDQ Word Document ขนาดไฟล์ 340 KB 0
แบบแปลผลSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 0
แบบประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 0
แบบประเมินด้านอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 0
แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 0
แบบประเมิน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.01 KB 0
แบบบันทึกผู้ปกครองเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 0
แบบบันทึกความดีนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 0
แบบบันทึกการส่งต่อของครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 0
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 0
คัดกรองฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 0
ข้อตกลงร่วมมือMOUนักเรียน ทสว. Word Document ขนาดไฟล์ 51.88 KB 0
แบบประเมิน SDQ ตอนสรุป Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 1