ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการย้าย
ข้อมูลอัตรากำลัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.75 MB 68770
ตำแหน่งว่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.21 KB 68770
ปฏิทินการย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 68762
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 68764
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.22 KB 68771
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.52 KB 68770
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.62 KB 68767
งานแผนงาน
แผนกลยุทธโรงเรียนทุ่งสงวิทยาประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.34 KB 68876
มาตราฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 68806
ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 68792
กิจการนักเรียน
ประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 68744
แบบให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 68739
แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 68746
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 68746
แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 68739
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 68744
แบบสรุปความคิดเห็นการจัดกิจกรรมโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 68743
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนควรได้รับการช่วยเหลือจากการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 68739
แบบส่งต่อภายใน รร.มายังกิจการ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 68743
แบบวัดโรคซึมเศร้า Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 68838
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนSDQ Word Document ขนาดไฟล์ 340 KB 68749
แบบแปลผลSDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 68748
แบบประเมินพหุปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 68741
แบบประเมินด้านอารมณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 68763
แบบประเมินความเครียด Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 68740
แบบประเมิน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.01 KB 69248
แบบบันทึกผู้ปกครองเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 68741
แบบบันทึกความดีนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 68734
แบบบันทึกการส่งต่อของครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 68742
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 68746
คัดกรองฉบับครูประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 68744
ข้อตกลงร่วมมือMOUนักเรียน ทสว. Word Document ขนาดไฟล์ 51.88 KB 68744
แบบประเมิน SDQ ตอนสรุป Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 68807
อื่นๆ
แบบฟอร์มรายงานการใช้แผน Word Document ขนาดไฟล์ 278.5 KB 68816
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 68808
กำหนดการสอนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา(*.doc) 68874
แบบฟอร์มการบันทึก(PLC)*.doc 68797
รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) โรงเรียนทุ่งสงวิทยา(*.doc) 68841
การศึกษาเด็กเฉพาะราย(Case study)(*.doc) 68832
แบบบันทึกการศึกษาเด็กเฉพาะราย(Case study) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.66 KB 68820
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนทุ่งสงวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.1 KB 68843
แบบบันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 68770