การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน