เกณฑ์การแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ
เกณฑ์การแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ
 
- เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระภาษาไทย

- เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์

เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

- เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระศิลปะ

- เกณฑ์การแข่งขันกลุุ่มสาระภาษาต่างประเทศ