คำสั่ง
คำสั่ง โรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 401/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.43 KB
คำสั่ง โรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 391/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.24 KB