เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
 
https://drive.google.com/file/d/1Nlo7-Ac_FIv1KA9hV7pb3HXL7iaK_oCo/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1_KbzTaUGIQBceJ8PbXHlmHu7lcP5Cg9m/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1uoBLn-LM1n5-5Daf9kfpYBp4-XbT7Qc-/view?usp=sharing