กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- คู่มือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา
https://docs.google.com/document/d/1wzmpf_bNZanKBuEbG8A9y-CAoGf1uMTt/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true
 
- แบบฟอร์มรายงานนักเรียนสอบไม่ผ่าน
https://docs.google.com/document/d/1bIAYD9vfgmAx6ISsnk15OPz5LLOgyJUK/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true
 
- แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
https://docs.google.com/document/d/124QIa4_jkkoQvSiCTOq1lJehCsvHR2nY/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true