กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
- รายงานผลการปฏิบัติและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR- แบบฟอร์มการลาออนไลน์


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz95UhPszDb8pdPQBVMhrNX76dz9YDrZhVJfMXfP_iIz7duw/viewform

- แบบฟอร์มการรายงานการอบรมออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOVPxSE6EbUpDENdFMTyUcjO2on2QOifJhfNeOhnT945RlYg/viewform

- คู่มือแนวปฎิบัติ ว.21

https://drive.google.com/file/d/1Ec8rSb98ZL_7hE9kCTIjoH29dbyVV5An/view?usp=sharing

- ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1VLpNxD6MBynfhQBH73rZFxHODWYpssJS/view?usp=sharing


- การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

https://drive.google.com/file/d/14ndtV_SqXbqcnlLtndc4M4m0EfvWuav7/view?usp=sharing

- ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1YyKDs8-jkKR3upxj8wJ53rI0S6ECvv06/view?usp=sharing

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

https://drive.google.com/file/d/1fdMfKOvuaCMm44ZXKLbFIX015FoAlUuB/view?usp=sharing

- คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1uIz3Yw69aUIT2flPFMN6DcdM-jIl-aHL/view?usp=sharing

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1cKQ84WguijtTajs4nbduu9HSb9hNykO2/view?usp=sharing

- การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และ สายงานนิเทศการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1sTMvydRvoFtUr9Y3gf1j8K5Ojrm-roB_/view?usp=sharing

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) (ทุกสังกัด)

https://docs.google.com/document/d/187z-zxOLE2uWn45iPBOcFhxGHpQAdWU8/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true

- แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ทุกสังกัด)

https://docs.google.com/document/d/1jbfIoRTBboAfXX6DzzseT9sqsNBgTkq2/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true

- แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด)

https://docs.google.com/document/d/1jbfIoRTBboAfXX6DzzseT9sqsNBgTkq2/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true

- แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ทุกสังกัด)

https://docs.google.com/document/d/1eJ5yGKx2XR9mAq8Ccq-PhYQYpKuW51ps/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true

- แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกสังกัด)

https://docs.google.com/document/d/1K3h-LoG0tdK1wBmRVICsIOK2if_vc1w4/edit?usp=sharing&ouid=103718049939089070338&rtpof=true&sd=true

- ตามภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

https://drive.google.com/file/d/1JlhTk8ynGOh0sOgTndIhvkR_P8BOsESF/view?usp=sharing

หลักเกณฑ์ ว 23.2564

https://drive.google.com/file/d/1A_bSQdbPV7weAnQE3c74Lj2ne48OGLty/view?usp=sharing

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ปี2564 วPA

https://drive.google.com/file/d/125GhlrXfrPLcjkPAZzlvYfoM0p0BOKaZ/view?usp=sharing

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


https://drive.google.com/file/d/1BL3glgJtXUPrtSC36IGY8dngN4Bpe92k/view?usp=sharing