คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยาปีการศึกษา 2564
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการสอบวัดความรู้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.62 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 11 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.57 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 26 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.79 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 27 /2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย (ฉบับแก้ไขเพิ่ม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 845.95 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 21 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 658.87 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการสอบวัดความรู้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.61 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Walk Rally ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.17 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.63 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 46/2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 852.47 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 49/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.93 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 60/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.23 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 59/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.44 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 41/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม to Be Number One
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.09 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 61/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 837.43 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 65 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.03 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.42 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 74 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.72 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 79 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.74 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 86 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.88 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 63 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.23 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ ๙๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารายกรณี (Case Study) เพื่อพัฒนานักเรียนรอบด้าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.91 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ ๘๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนและจัดทำแผนงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.26 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 48/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 52/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่าย GSP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.69 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 55/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำกับดูแลอาคารสถานที่บริเวณอาคาร2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.85 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 96/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.44 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 66/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.04 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.1 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 43/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.28 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 50/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.02 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 47/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536.71 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 73/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค นักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 122 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 855.64 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 118/2564 เรื่อง มอบหมายงานสอน-ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 710 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 128 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.43 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 94/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.54 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 113/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.72 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 126 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.79 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบแยกห้องเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.32 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 130 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 736.54 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 140 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.67 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 145 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.77 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 156 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย (แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.25 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 173-2564 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 174-2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 176/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 178 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย ตั้งแต่เดือน 1 – 31 ตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.92 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 193-2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภายในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.23 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 192/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 5 ตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.94 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 211 / 2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.78 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 215 /2564 เรื่อง มอบหมายงานปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.04 KB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 219/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนแบบคู่สัญญาและการนิเทศแบบคู่สัญญา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.49 KB