รายงานการประเมินตนเอง
บทสรุป คำนำ สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.02 KB
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.92 KB
ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 713.14 KB
ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.88 KB
กราฟแสดง สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชา จำแนกตามกลุ่มสาระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509.5 KB