บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์ Google Classroom

1.ครูปวีนุช แป้นแก้ว
https://sites.google.com/site/paweenut13/home

2.ครูสุชาติ โรวัฒน์
 https://sites.google.com/site/suchart232520/

3.ครูรัติยา ทองสีนุช
 https://sites.google.com/site/rattiyatsw2514/home

4.ครูกัญญารัตน์ ทองคำ
https://sites.google.com/site/supankanlayawadee23/

5.ครูกมลเนตร เดชสถิตย์
https://sites.google.com/site/kamonnet1909/home

6.ครูวารุณี จินดาวงศ์
https://sites.google.com/site/waruneechin9449/


7.ครูจินดา  ไตรภูมิ
https://sites.google.com/site/jinda30102504/home

8.ครูฐิรกานต์ สุขยา
https://sites.google.com/site/thirakarn1966/

9.ครูศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์
https://sites.google.com/site/supphanat2020/home

10.ครูสุวิไล กันตังกุล
https://sites.google.com/site/noysuwilai/home


11.ครูสุภาภร มณีโชติ
https://sites.google.com/site/supapornduen22/home

12.ครูจิรนันท์ แซมมงคล
 https://sites.google.com/site/chiranan2020/

13.ครูกุลนันต์ ขุนทองจันทร์
 https://sites.google.com/site/kulanan2563/home

14.ครูจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม
https://sites.google.com/site/jintharat2509/home

15.ครูฤดี ทองเนื้อห้า
https://sites.google.com/site/rudee20202506/home

16.ครูจิตติมา จู้ทิ่น
https://sites.google.com/site/krujittimaple/hna-raek

17.ครูสุกัญญา ทองเพิ่ม
https://sites.google.com/view/englishwithkrunong/home

18.ครูเพ็ญศรี หนูหนอง
https://sites.google.com/site/pensrinunong1/

19.ครูพินิจ เทพมณี
https://sites.google.com/site/pinitthepmanee/

20.ครูกาญจนา เลิศล้ำ
https://sites.google.com/view/thaiclasses

21.ครูณัฐวดี  แสงป้อม
https://sites.google.com/site/natthawadee9502/

22.ครูกรภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง
https://sites.google.com/site/kornphassorn0312/

23.ครูอัจฉราภรณ์ คงแป้น

https://sites.google.com/site/atcharaphorn150/home

24.ครูมยุรฉัฑฐ์  เกื้อนุ้ย
https://sites.google.com/site/mayurachatkueanui/

25.ครูอาทิตยา  เจ้ยทอง 
https://sites.google.com/site/kruningdd/

26.ครูปรียา บุญให้ผล
https://sites.google.com/site/preeyateacher/

27.ครูวิษณุพงษ์ ผ่องฉาย
https://sites.google.com/site/vidsanupong2020/

28.ครูสุเจตน์ บุญปล้อง
https://sites.google.com/site/sujate423592/

29.ครูไพรวรรณ เพชรสงค์
https://sites.google.com/site/praiwankak/

30.ครูนัชพร กำเนิดรักษา
https://sites.google.com/site/krunatchaporn2020/

31.ครูณิรดา จงจิตร
https://sites.google.com/site/kroonirada/

32.ครูลมัย รัตนมณี
https://sites.google.com/site/lamai825861/

33.ครูพรทิพย์ เชยบัวแก้ว
https://sites.google.com/site/krupornthip63/

34.ครูอมรรัตน์ แขดวง
https://sites.google.com/site/amornratkaeduang/

35.ครูบุษบา สุทธิมาศ
https://sites.google.com/site/gumay2529/

36.ครูเศณวี อ่ำคล่อง
https://sites.google.com/site/senaweeamkrong/

37.ครูพิศิษย์ ดำเกลี้ยง
https://sites.google.com/site/pisit5301/

38.ครูณัฐพันธ์ ชงากรณ์
https://sites.google.com/site/nattapan2657/

39.ครูสุทธินี ทวนดำ
https://sites.google.com/site/suttinee17253011/

40.ครูกิจศักดิ์ ชูศรี
https://sites.google.com/site/krukitchasuk2020/

41.ครูกาญจนา คงชนะ
https://sites.google.com/site/pungkungkanjana/

42.ครูณิชกมล รัตนพันธ์
https://sites.google.com/site/daital2528/

43.ครูกัลยา พรมทิพย์
https://sites.google.com/site/kanlaya04072514/

44.ครูกุลธนิต ด้วงกูล
https://sites.google.com/site/gultanit2505/

45.ครูวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ
https://sites.google.com/site/kroopoona513/

46.ครูสุวดี เงินถาวร
https://sites.google.com/site/krusuwadee03

47.ครูกฤติกา จำนงค์
https://sites.google.com/site/suwadeengoenthaworn/

48.ครูรัจนา ประจักษ์วงศ์
https://sites.google.com/view/ratjana2508/หนาแรก

49.ครูวิษณุพงษ์ ผ่องฉาย
https://sites.google.com/site/lekvidsanupong2020/home

50 ครูอดิศร อินทรสุวรรรณ
https://sites.google.com/view/kru-adisorm-intarasuwan/home