คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงปีการศึกษา 2563
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 80/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษาประจำปี 2563 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 744.33 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง การเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.87 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมครู(การเปิดภาคเรียนและสมัครนักเรียน) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.04 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง ขอเชิญตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมการสอนทางไกลแบบออนไลน์ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.55 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.67 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 73/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.26 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 83/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 82/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.56 KB
ส่วนราชการคำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 85/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.02 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.78 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 91/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.54 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525.69 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.04 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 102/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.6 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 110/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนแบบคู่สัญญา และการนิเทศแบบคู่สัญญา ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 869.49 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 112/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษารายกรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Case study) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.4 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 116/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.18 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 126/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.41 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 107/2563 เรื่อง มอบหมายงานปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 127/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 76/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 824.62 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 148/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.44 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1007.59 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 60/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 149 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.2 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 82/2563 เรื่อง แต่งตัังครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 769 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 153 / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.55 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 113 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ๔ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.85 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 161 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.83 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 163/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 162/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.12 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 166 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมโครงงานคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.64 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 168/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับห้องสอบการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 178 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร กฟผ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.89 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 179 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.25 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 182/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 187 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการงานมหกรรมเครือข่ายชุมชน และตำบลวิถีพอเพียงภาคใต้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.21 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 181 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.16 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 222 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดสอบ pre o-net ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 225 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.92 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 234/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 241 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.38 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 246 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.64 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 250/2563 เรื่อง มอบหมายงานปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.55 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 720.73 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 250/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.5 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 254 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดสอบ ตามแนว Test Blueprint นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ม.6 ครั้งที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.85 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 258/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 890.12 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 255 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.12 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 260 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School โครงการโรงเรียนสีเขียว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.37 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 257/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 842.92 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงปีการศึกษา ที่ 207/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายเมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.09 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงปีการศึกษา ที่ 208/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์ hour of code with thunkable โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.3 KB