คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงปีการศึกษา 2563
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 80/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายงานบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษาประจำปี 2563 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 744.33 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง การเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.87 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมครู(การเปิดภาคเรียนและสมัครนักเรียน) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.04 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง ขอเชิญตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมการสอนทางไกลแบบออนไลน์ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.55 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา พิเศษ/2563 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางคืน ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.67 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 73/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.26 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 83/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ และป้องกันอัคคีภัย ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 82/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.56 KB
ส่วนราชการคำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยาที่ 85/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.02 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.78 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 91/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.54 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525.69 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.04 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 102/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.6 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 110/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนแบบคู่สัญญา และการนิเทศแบบคู่สัญญา ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 869.49 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 112/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษารายกรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Case study) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.4 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 116/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.18 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 126/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.41 KB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 107/2563 เรื่อง มอบหมายงานปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.84 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 127/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 76/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ส่วนราชการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 824.62 KB