วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อักษรย่อ                      ท.ส.ว.
สีประจำโรงเรียน          แสด – ดำ  หมายความว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ  และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    อินทนิล
คติพจน์ของโรงเรียน     "นตถิ  ปญญา  สมา  อาภา”  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา)