สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์                 ตรารูปเปลวไฟในดอกบัว  หมายความว่า  ความรู้สร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นคนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ