ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐาน
 

          โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 105/1 หมู่ที่ 11 ตำบล ควนกรด อำเภอ ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 http://www.tswittaya.ac.th ,Tel.075 – 757052,  Fax 075 – 757051  e-mail : tsw1school@hotmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา


ประวัติความเป็นมา

 
          โรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมือ     1 เมษายน 2519 และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมาทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายช่วยกันจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างมอบให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีอาจารย์เนือง  รัตน์พันธ์  อาจารย์โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้านของตำบลควนกรดในขณะนั้นและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตอำเภอทุ่งสงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ประชาชนในตำบลควนกรดตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ ร่วมมือกันจัดหาซื้อที่ดินจำนวน 5 แปลง  ดังนี้ แปลงที่ 1 เลขที่ 756 ของนายสมปอง  สุวรรณพันธ์  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519  แปลงที่ 2 เลขที่ 757 ของ นายนาค  รัตนคช  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 แปลงที่ 3 เลขที่ 758 ของนายวิน-นางชม  รัตนคช เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 แปลงที่ 4 เลขที่ 759 ของนายเคลื่อน  แซ่ตัน  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2519 แปลงที่ 5 เลขที่ 1237 ของนายเจียม  รัตนบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2519 รวม 36 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา คิดเป็นเงิน 54,350 บาท และได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 6 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์  คิดเป็นเงินประมาณ 64,051 บาท และคิดเป็นแรงงานในการก่อสร้างอีกประมาณ 46,077 บาท มอบให้กรมสามัญศึกษา และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตามหนังสือสำคัญที่ ศธ. 0708/4523 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2519 และเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 และประชาชนได้ร่วมมือจัดมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2520     ประชาชนและคณะครูจึงได้กำหนดเอาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน